Přihlásit se

Přihlaste se ke svému účtu

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Přihlašování přes sociální sítě

Vytvořte si svůj účet

Pole označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Jméno *
Uživatelské jméno *
Heslo *
Potvrdit heslo *
Email *
Potvrdit Email *
Captcha *

Seznam objednávky

Název Počet Cena
Košík0ks

+420 222 360 137

společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246258
tel.: +420 222 360 236, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.otavan.cz

1. ÚVOD

1.1. Tento reklamační řád upřesňuje v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, postup zákazníka a společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o. (dále jen „prodávající“) v případě vzniku na straně zákazníka oprávněného důvodu k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. 

1.2. Při výběru zboží je nezbytné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu zejména účel užití zakoupeného zboží.  

1.3. Zákazník musí o zakoupené zboží řádně pečovat a musí věnovat náležitou pozornost základním pravidlům užívání zakoupeného zboží. Nezbytnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. 

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

2.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2.2. Vadou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí taková vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího nebo vada, která vznikla později, pokud ji způsobil prodávající porušením svých povinností, tj. změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo použití nevhodné technologie nebo konstrukčního řešení prodávajícím.

2.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání zákazníkem, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu. Záruční lhůta podle čl. 4 rovněž neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy věci. 

2.4. Právo z vadného plnění zákazníkovi dále nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo zboží bylo poškozeno zejména úmyslným jednáním nebo opomenutím zákazníka, neodbornou manipulací, vlivem povětrnostních podmínek apod.

3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Reklamaci může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy, a to zasláním zboží na příslušnou prodejnu prodávajícího, ve které zboží zakoupil. Nákup reklamovaného zboží v prodejně prodávajícího prokazuje zákazník dokladem o zakoupení zboží, nedohodnou-li se prodávající a zákazník na jiném postupu. 

3.2. Prodávající vydá zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace, s uvedením důvodu jejího uplatnění a způsobu řešení požadovaného zákazníkem, a dále potvrzení o tom, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, popř. odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.3. Zboží k reklamaci je nutno předložit kompletní, čisté, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé apod.) může být reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

4. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Reklamaci je však nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin vadného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

4.2. Jedná-li se o použité zboží, musí zákazník vadu prodávajícímu oznámit nejpozději do jednoho roku po převzetí věci. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, nevzniknou mu práva z vadného plnění.

4.3. Záruční doba je odlišná od doby životnosti zboží. Životností zboží se má na mysli doba, po kterou zboží může vydržet v případě správného používání, ošetřování a údržby, a to s ohledem na vlastnosti zboží, jeho účel a intenzitu užívání. Záruční doba je tedy lhůta, po kterou lze uplatnit reklamaci a nemá přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Řádně uplatněnou reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající a zákazník na jiné lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace se pozastavuje, pokud kupující nedodá prodávajícímu veškeré podklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

5.2. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno byť částečně. Prodávající je dále oprávněn odmítnou reklamaci zboží, pokud reklamované zboží je předáváno v rozporu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. 

5.3. Z důvodu bezpečnosti při převozu reklamovaného zboží a případné další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud ze zboží nebyly odstraněny hořlavé látky jako benzín, motorový olej apod. 

5.4. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by tím byly poškozeny vzhled, funkce a kvalita zboží.

5.5. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

5.6. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. 

5.7. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

5.8. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

5.9. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

a) požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo

b) odstoupit od kupní smlouvy,

5.10. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické povahy) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

5.11. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tento reklamační řád vstupuje v účinnost dne 17. července 2016 a nahrazuje všechny předchozí reklamační řády. 

6.2. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

OTAVAN WORKWEAR s.r.o.