Přihlásit se

Přihlaste se ke svému účtu

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Přihlašování přes sociální sítě

Vytvořte si svůj účet

Pole označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Jméno *
Uživatelské jméno *
Heslo *
Potvrdit heslo *
Email *
Potvrdit Email *
Captcha *

Seznam objednávky

Název Počet Cena
Košík0ks

+420 222 360 137

společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246258
tel.: +420 222 360 236, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.otavan.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246258 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP. Tyto VOP jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.otavan.cz.

1.2 Tyto VOP se vztahují na všechny druhy prodeje, pokud dále není stanoveno jinak. Prodej zboží pro spotřebitele prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je upraven ve zvláštních obchodních podmínkách pro internetový obchod, které jsou dostupné na webové stránce prodávajícího www.otavan.cz. a na internetový prodej se VOP uplatní pouze v rozsahu, ve kterém neodporují obchodním podmínkám pro internetový obchod. 

1.3 Není-li dále stanoveno jinak, kupní smlouvou se ve VOP rozumí veškerá smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím týkající se koupě zboží, bez ohledu na to, zda jsou sjednání písemně či nikoliv. 

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Spotřebitelem je každý člověk, který kupní smlouvu neuzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.5 Je-li kupujícím spotřebitel nebo právnická osoba, která kupní smlouvu s prodávajícím neuzavírá v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, platí, v případě prodeje v kamenné prodejně prodávajícího, rovněž zvláštní ustanovení čl. 8. VOP, jejichž součástí je i reklamační řád.   

1.6 Je-li kupujícím podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti, nepoužijí se zvláštní ustanovení pro prodej v kamenné prodejně uvedená v čl. 8. VOP, ani obchodní podmínky pro internetový prodej, v případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.7 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc nebo věci, které jsou předmětem koupě a které si kupující zvolil (dále také jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2.2 Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující. 

3. DODÁNÍ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradil-li celou kupní cenu zboží, ledaže si smluvní strany neujednají jiný způsob zaplacení kupní ceny.  

3.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je kupující povinen odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že si kupující během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě nebo kupujícím sdělenou prodávajícímu. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % kupní ceny za každý den uskladnění (počínaje uplynutím lhůty podle věty první tohoto odstavce), jakož i náklady, které prodávajícímu neúspěšným pokusem o doručení zboží vzniknou.

3.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, bude sjednána v kupní smlouvě, popř. samostatným smluvním ujednáním. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 2 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě nebo samostatným ujednáním bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Ustanovení čl. 3.2 věta poslední se použije obdobně. 

3.4 Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy nebo dokladem o zakoupení zboží.

3.5 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

3.6 V případě své nepřítomnosti na příslušné adrese ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy, byla-li uzavřena písemně, a doklad o zaplacení kupní ceny, a která zboží od prodávajícího převezme. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti na dodacím listě. Postup reklamace vadného plnění je upraven v čl. 7 těchto VOP.

3.7 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

3.8 Kupující má možnost zakoupené zboží vrátit do 7 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál dokladu o zakoupení zboží a výrobek je vrácen nepoužitý, nepoškozený a kompletní. Vrácení zboží podle tohoto čl. VOP není přípustné v případě zboží, jehož povaha to nepřipouští, zejména z hygienických důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.

3.9 Možnost vrácení zakoupeného zboží podle čl. 3.8 VOP se nevztahuje na smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli, jak jsou definováni v čl. 1.6  VOP, a dále se rovněž nevztahuje na množství větší než 10 kusů, popř. na zakoupené zboží s celkovou kupní cenou přesahující částku 10.000,- Kč, ledaže si smluvní strany sjednají jiné podmínky. 

3.10 Možnost vrácení zakoupeného zboží podle čl. 3.8 VOP se dále nevztahuje na následující zboží:

a) výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené nebo upravené),
b) výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami.

3.11 Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

4. KUPNÍ CENA

4.1 Kupní cena zboží je stanovena dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží a případně další speciální požadavky kupujícího (např. úpravy zboží); ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

4.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno nebo dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny, ledaže smluvní strany si ujednaly jinak.

5.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu úhrady kupní ceny, např. na bezhotovostním převodu kupní ceny na účet prodávajícího, anebo není-li v těchto VOP nebo v obchodních podmínkách pro internetový prodej uvedeno jinak.

5.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při uzavření kupní smlouvy zálohu ve výši 25 % kupní ceny včetně DPH, popř. v jiné výši specifikované prodávajícím (dále jen „záloha“). Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží. 

5.4 Neuhradí-li kupující celou kupní cenu řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, a v důsledku této skutečnosti mu zboží nebude dodáno včas, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu nepovažuje za nepřiměřenou. 

5.5 Při neuhrazení kupní ceny v souladu s čl. 5.3 a 5.4 VOP má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude prodávajícím na úhradu smluvní pokuty podle čl. 5.4 VOP započtena záloha zaplacená kupujícím.  

6. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci, tj. nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží, přechází na kupujícího převzetím věci, ledaže má být věc dodána kupujícímu prostřednictvím dopravce určeným kupujícím a který mu nebyl nabídnut prodávajícím, kdy v takovém případě nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již předáním zboží dopravci.

6.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu. Kupující zboží prohlédne, a to co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.3 Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na bankovní účet prodávajícího s řádnou identifikací platby. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Prodávající předá zboží kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, pak v jakosti a provedení vhodném pro účel zřejmý ze smlouvy nebo pro účel obvyklý. 

7.2 Kupující má práva z vadného plnění v souvislosti s vadami, které mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího nebo vadami později vzniklými, pokud je způsobil prodávající porušením svých povinností. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. 

7.3 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit a tuto vadu prodávajícímu neoznámí bez zbytečného odkladu. Totéž platí pro skrytou vadu, pokud ji kupující neoznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.  

7.4 Kupující musí skrytou vadu prodávajícímu oznámit nejpozději do jednoho roku po převzetí věci, pokud se jedná o použité zboží. Nesplní-li kupující tuto povinnost, nevzniknou mu práva z vadného plnění.  

7.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

a) na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící věci, 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.  

7.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

7.7 Nezvolí-li kupující své právo podle čl. 7.4 včas, má právo, je-li vada nepodstatná, na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7.8 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

7.9 V případě jakýchkoliv jiných vad, které nezakládají podstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, a to podle volby prodávajícího. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že výskyt opravitelné vady či pravidelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.

7.10 Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

7.11 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

7.12 Při dodání nové věci vrátí kupující na své náklady prodávajícímu věc původně dodanou.

7.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže: 

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.15 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

7.16 Reklamace může být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to osobní návštěvou prodejny a předáním reklamovaného zboží, spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (tj. kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „ prodejní doklad“), anebo zasláním reklamovaného zboží na příslušnou prodejnu, ve které zboží zakoupil, s přiloženým prodejním dokladem a rovněž s vyplněným reklamačním formulářem, uveřejněným na internetové stránce //www.otavan.cz/reklamacni-formular

7.17 Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. 

7.18 Reklamace uplatněná spotřebitelem, včetně případného odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace nezbytnou součinnost. Zejména je kupující povinen umožnit prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít. 

7.19 Prodávající informuje kupujícího, jde-li o spotřebitele, v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRODEJI ZBOŽÍ V OBCHODĚ

8.1 Ustanovení tohoto článku se použijí na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem nebo právnickou osobou, která není podnikatelem, tak, jak je definována v čl. 1.5  VOP. Ostatní ustanovení těchto VOP se na prodej v obchodě použijí, pokud v tomto čl. VOP není uvedeno jinak. 

8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke koupené věci jejím převzetím. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, kupující za takovou škodu odpovídá podle obecných ustanovení.

8.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) je věc vhodná pro účel, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

8.5 Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno.

8.6 Má-li zboží vadu, která nebrání užívat jej k určenému účelu, prodávající ji kupujícímu prodá za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná pouze, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. 

8.7 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

8.8 Jedná-li se o použité zboží, musí kupující vadu prodávajícímu oznámit nejpozději do jednoho roku po převzetí věci. Nesplní-li kupující tuto povinnost, nevzniknou mu práva z vadného plnění.

8.9 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

8.10 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. 

8.11 Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle čl. 8.10 VOP nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

8.12 Ustanovení čl. 8.7 se nepoužije: 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 
d) vyplývá-li to z povahy věci. 

8.13 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 8.3 a 8.4 VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

8.14 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

8.15 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.16 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména úmyslným poškozením, nevhodným užíváním, nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, apod.

8.17 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.18 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. 8.10 VOP uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

8.19 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím a pro marketingové účely.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webové stránky obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a po podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolovacímu řízení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

11.5 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě, ledaže smluvní strany dohodnou jiný postup.

11.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7 Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího za účelem smírného vyřešení sporu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 15.7.2016

12.2 Změny těchto VOP jsou vyhrazeny. 

OTAVAN WORKWEAR s.r.o.